Stageperiode

Een overzicht van de opleidingsverplichtingen van de advocaat-stagiair.

Inleiding

Iedere advocaat in Nederland is verplicht gedurende de eerste drie jaar waarin hij staat ingeschreven de praktijk uit te oefenen als advocaat-stagiaire onder begeleiding van een patroon en in beginsel bij laatstgenoemde kantoor te houden (artikel 9b lid 1 Advocatenwet). Deze periode staat bekend als de advocaat-stage. Gedurende de advocaat-stage dienen stagiaires een bepaalde hoeveelheid kennis en ervaring op te doen.

Opleidingscriteria

Voor het succesvol voltooien van de opleiding dient een advocaat-stagiaire aan de voorwaarden te voldoen zoals genoemd in de Verordening op de Advocatuur (Voda) en de Advocatenwet. Daarnaast kan de Raad van de Orde van het arrondissement Noord-Nederland nadere regels stellen die voor de stagiaire relevant zijn (zoals in verband met de hierna te noemen punten). Kortgezegd moet een stagiaire voldoen aan de opleidingsverplichting en over voldoende praktijk- en proceservaring beschikken.

De advocaat-stagiaire beschikt over de vereiste kennis en ervaring indien de advocaat-stagiaire:

 • gedurende drie jaar waarin de stagiaire op het tableau is ingeschreven de praktijk uitoefent onder begeleiding van een patroon;
 • beschikt over het certificaat van de Beroepsopleiding Advocaten (BA);
 • tien lokale opleidingspunten heeft behaald;
 • een voldoende heeft behaald voor de pleitoefening;
 • vijf keer in rechte is opgetreden in procedures op tegenspraak en de patroon minimaal één pleidooi of mondelinge behandeling heeft bijgewoond;
 • tien processtukken heeft vervaardigd;
 • op twee van de drie leerlijnen van de nieuwe beroepsopleiding ervaring heeft opgedaan of, indien dat niet mogelijk is, op meerdere rechtsgebieden binnen een hoofdrichting;
 • naar oordeel van de raad van de orde over voldoende praktijkervaring beschikt.

Bovengenoemde verplichtingen zijn uitgewerkt in hoofdstuk drie van de Voda (“de stage”).

De Beroepsopleiding Advocaten (BA)

Op 1 maart 2021 start de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten. Voor de start van de beroepsopleiding leggen de stagiaires een basistest af. Het is een juridisch inhoudelijke test, die is gebaseerd op het convenant civiel effect. De test is gemaakt door advocaten, (universitair) docenten en andere deskundigen. De stagiaire kan er niet voor zakken. Als uit de test blijkt dat kennis ontbreekt, is het de verantwoordelijkheid van de stagiaire en diens patroon om tekorten in kennis weg te werken.

Na de basistest wordt gestart met de opleiding. Deze bestaat uit een tweejarig programma gebaseerd op één van onderstaande drie leerlijnen:

 • Burgerlijk (proces)recht;
 • Bestuurs(proces)recht; en
 • Straf(proces)recht.

Aan het begin van de opleiding kiest de advocaat-stagiaire één van deze leerlijnen als major. Daarnaast kiest hij één van de twee andere leerlijnen als minor. Verder bestaat ruimte voor het volgen van keuzevakken. In de opleiding is veel aandacht voor ethiek en vaardigheden, worden materieel en formeel recht geïntegreerd onderwezen en worden sommige vakken afgesloten met een toets. Voor meer informatie over de opleiding, wordt verwezen naar de website van de Beroepsopleiding Advocaten.

Lokale opleidingspunten 

De advocaat-stagiaire dient tien lokale opleidingspunten te halen (artikel 3.10 Voda). De Raad van de Orde Noord-Nederland heeft bij besluit van 7 februari 2020 punten toegekend voor deelname aan aan de volgende activiteiten:

 • het bijwonen van (haard-)lezingen, georganiseerd door de Jonge Balie en/of het Juridisch Gezelschap Drenthe en/of het Fries Juridisch Genootschap en/of het Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio: 1 punt (maximaal 6 punten).
 • het bijwonen van het Noordelijk Jonge Baliecongres: 1 punt (eenmalig).
 • het bijwonen van een vooraf door de raad van de orde Noord-Nederland goedgekeurde lezing/activiteit: 1 punt (maximaal 3 punten).
 • het bijwonen van het inhoudelijke deel van het landelijk jaarcongres van de Jonge Balie: 1 punt (eenmalig).
 • deelname aan het door de raad van orde georganiseerde bezoek aan de rechtbank: 1 punt (eenmalig).
 • deelname aan het door de raad van orde georganiseerde bezoek aan het gerechtshof: 1 punt (eenmalig).
 • deelname aan de noordelijke pleitwedstrijd georganiseerd door de Jonge Balie(s) en/of de landelijke pleitwedstrijd: 4 punten (eenmalig).
 • het volgen van een cursus die ook wordt erkend in het kader van de Verordening op de advocatuur (maximaal 2 punten).
 • bestuursfunctie in het bestuur van de Jonge Balie gedurende minimaal 1 jaar: 2 punten (eenmalig).
 • commissiefunctie in een commissie van de Jonge Balie gedurende minimaal 1 jaar: 1 punt (eenmalig).
 • voorbereidingen/organiseren van het landelijk congres van de Jonge Balie of van het Noordelijk Jonge Baliecongres: 2 punten (eenmalig).

Voor stagiaires die zijn beëdigd voor 1 januari 2020 dient de bepaling over het landelijk jaarcongres als volgt gelezen te worden: “het bijwonen van het landelijk jaarcongres van de Jonge Balie: 2 punten (eenmalig)”.

Pleitoefening

De pleitoefening is een vast onderdeel van de advocaat-stage, waaraan iedere advocaat-stagiaire dient deel te nemen. De stagiaire dient voor het succesvol afronden van de stage een voldoende te behalen voor de pleitoefening. De pleitoefeningen worden georganiseerd door het bestuur van de Jonge Balie Groningen-Assen en vinden meestal plaats in het tweede of derde jaar van de stage. De stagiaire ontvangt te zijner tijd een uitnodiging van de pleitcommissaris met informatie over de te bepleiten casus en de datum en het tijdstip waarop zij bij de rechtbank aanwezig moeten zijn. De winnaar van de pleitoefening strijdt vervolgens in de pleitwedstrijd om de eer tegen de winnaar van de pleitoefening van de Jonge Balie Friesland.

Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat je als advocaat-stagiaire behoefte hebt aan een gesprekspartner, anders dan een patroon of de portefeuillehouder stagiaires van de Orde. In dat geval kun je contact opnemen met Robert Steenbergen (steenbergen@boutadvocaten.nl). Hij treedt op als vertrouwenspersoon en zal strikte geheimhouding in acht nemen.

© Jonge Balie Groningen-Assen - 2024