Privacyverklaring

Privacyverklaring Jonge Balie Groningen-Assen

De vereniging De Jonge Balie Groningen-Assen is een vereniging die de belangen behartigt van advocaten die werkzaam zijn in de provincies Groningen en Drenthe, in het bijzonder indien zij maximaal zeven jaar werkervaring hebben. Bij de uitvoering van onze taken kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken. De Jonge Balie Groningen-Assen hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en handelt daarom in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). In deze privacyverklaring leest u op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten in dat kader zijn.

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij raden u aan deze privacyverklaring steeds goed door te lezen. Doordat u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze aangeboden activiteiten, veronderstelt De Jonge Balie Groningen-Assen dat u ons privacybeleid heeft gelezen, het accepteert en daarmee instemt.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u contactgegevens achterlaat via onze website, u informatie opvraagt over onze aangeboden activiteiten, zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief en wij in verband met uw automatische lidmaatschap uw persoonsgegevens hebben ontvangen van de (lokale) Orde van Advocaten, etc. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens over u: NAW-gegevens, naam van werkzame kantoor, e-mailadres en telefoonnummer.

In het kader van onze activiteiten kunnen wij bovendien om nadere persoonsgegevens vragen. Deze zullen enkel verwerkt worden met uw voorafgaande toestemming dan wel indien het vragen van deze persoonsgegevens voor de noodzakelijkheid van de gerechtvaardigde belangen van De Jonge Balie Groningen-Assen.

Uw persoonsgegevens worden door ons onder andere gebruikt om:

  1. uw verzoek om informatie te kunnen verwerken;
  2. uw aanmelding voor activiteiten af te kunnen handelen, en/of;
  3. onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens in beginsel niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten. Behoudens de gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens af te geven, zullen wij uw persoonsgegevens slechts met derden delen onder toepassing van contractuele waarborgen ter bescherming van uw privacy. Dit laatste geldt bijvoorbeeld als een derde diensten aan ons verleent in het kader van onze activiteiten.

Anonieme gegevens

Wij kunnen uw gegevens anoniem verwerken voor statistische doeleinden en ter verbetering van onze website en activiteiten.

Uw rechten als gebruiker

U heeft als betrokkene een aantal rechten. Zo kunt u bij ons onder andere:

  • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
  • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
  • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
  • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
  • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
  • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
  • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Wilt u van de voorgaande rechten gebruikmaken, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen aan de secretaris van De Jonge Balie Groningen-Assen (bestuur@jongebaliegroningenassen.nl). Wij streven ernaar uw verzoek zo snel mogelijk te verwerken, maar uiterlijk binnen drie maanden. Houd er rekening mee dat uw rechten niet altijd kunnen worden ingewilligd, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen wij u vragen zich te identificeren. Daarmee kunnen wij uw gegevens controleren en beschermen tegen onbevoegden. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens beveiligd te houden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Dat houdt in dat wij passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging en de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Indien zich onverhoopt een datalek mocht voordoen, dan doet De Jonge Balie Groningen-Assen binnen 72 uur na ontdekking een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

 

Het bestuur

© Jonge Balie Groningen-Assen - 2024