Advocaat-stage

Inleiding

Iedere advocaat in Nederland is in beginsel verplicht gedurende de eerste drie jaar waarin hij/zij als zodanig staat ingeschreven de praktijk uit te oefenen als advocaat-stagiaire onder begeleiding van een patroon (een advocaat) en bij deze kantoor te houden (artikel 9b lid 1 Advocatenwet). Deze periode staat bekend als de advocaat-stage. Gedurende de advocaat-stage dienen stagiaires een bepaalde hoeveelheid kennis en ervaring op te doen.


Opleidingscritera

Voor het succesvol voltooien van de opleiding dient een advocaat-stagiaire aan de voorwaarden te voldoen zoals genoemd in de Verordening op de Advocatuur (Voda), Advocatenwet en het Stagebesluit. Voor stagiaires die zijn beëindigd na 21 april 2016 geldt het Stagebesluit 2016. Kortgezegd moet een stagiaire voldoen aan de opleidingsverplichting en over voldoende praktijk- en proceservaring beschikken.
 

De advocaat-stagiaire beschikt over de vereiste kennis en ervaring indien de advocaat-stagiaire:

 •          gedurende drie jaar waarin de stagiaire op het tableau is ingeschreven de praktijk uitoefent onder
  ​         begeleiding van een patroon;
  ​         Voor stagiaires die in deeltijd werkzaam zijn wordt de duur van de stage naar evenredigheid
           verlengd. 
 •          beschikt over het certificaat van de Beroepsopleiding Advocaten (BA);
 •          tien lokale opleidingspunten heeft behaald;
 •          een voldoende heeft behaald voor de pleitoefening;
 •          vijf keer in rechte is opgetreden in procedures op tegenspraak en de patroon minimaal één pleidooi
  ​         of mondelinge behandeling heeft bijgewoond;
 •          tien processtukken heeft vervaardigd;
 •          op twee van de drie leerlijnen van de nieuwe beroepsopleiding ervaring heeft opgedaan of, indien dat
           niet mogelijk is, op meerdere rechtsgebieden binnen een hoofdrichting;
 •          naar oordeel van de raad van de orde over voldoende praktijkervaring beschikt.

Hierna zullen enkele criteria nader worden uitgewerkt.

De Beroepsopleiding Advocaten (BA)

Advocaat-stagiaires die op of na 1 september 2013 zijn begonnen met de beroepsopleiding volgen (verplicht) de opleiding nieuwe stijl. Deze opleiding bestaat uit een driejarig programma dat de afzonderlijke onderdelen van de opleiding oude stijl integreert.De beroepsopleiding advocaten nieuwe stijl bestaat uit drie leerlijnen, te weten:

 •         Burgerlijk (proces)recht;
 •         Bestuurs(proces)recht; en
 •         Straf(proces)recht.

Aan het begin van de opleiding kiest de advocaat-stagiaire één van deze leerlijnen als major. Daarnaast kiest hij/zij één van de twee andere leerlijnen als minor. Verder is er ook ruimte voor het volgen van keuzevakken. In de opleiding is veel aandacht voor ethiek en vaardigheden, worden materieel en formeel recht geïntegreerd onderwezen en worden vrijwel alle vakken afgesloten met een toets. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de Beroepsopleiding Advocaten: beroepsopleiding.advocatenorde.nl.

Lokale opleidingspunten 

Een advocaat-stagiaire dient tien lokale opleidingspunten te halen (artikel 3.10 Voda). De Raad van de Orde in het arrondissement Noord-Nederland heeft bij besluit d.d. 12 mei 2017 aan deelname aan de volgende activiteiten de genoemde hoeveelheid punten toegekend:
 

 •           het bijwonen van het landelijk jaarcongres van de Jonge Balie: 2 punten. Deze punten kunnen slechts
  ​          eenmaal worden toegekend.
 •           het bijwonen van het Noordelijk Jonge Baliecongres: 2 punten. Deze punten kunnen slechts eenmaal 
            worden toegekend.
 •           het meegaan met het door de Raad van Orde georganiseerde bezoek aan de rechtbank of
  ​          gerechtshof: 1 punt per dagdeel. Hiervoor kunnen maximaal 3 punten worden toegekend.
 •           het deelnemen aan de rechtbankstage: 2 punten.
 •           het bijwonen van (haard-)lezingen, georganiseerd door de Jonge Balie en/of het Juridisch Gezelschap 
            Drenthe en/of het Fries Juridisch Genootschap en/of het Genootschap Pro Exolendo Iure Patrio:
  ​          1 punt. Hiermee kunnen maximaal 6 punten worden behaald.
 •           het deelnemen aan de pleitwedstrijd van de Noordelijke Balie(s) en/of de Landelijke Pleitwedstrijd: 4
  ​          punten.
 •           het volgen van een cursus die ook wordt erkend in het kader van de Verordening op de Advocatuur.
  ​          Hiermee kunnen maximaal 6 ​punten worden behaald.
 •           bestuursfunctie in het bestuur van de Jonge Balie gedurende minimaal 1 jaar: 2 punten. 
            Deze punten kunnen slechts eenmaal worden toegekend.
 •           voorbereidingen/organiseren van het landelijk congres van de Jonge Balie of van het Noordelijk Jonge
  ​          Baliecongres: 2 punten. Deze punten kunnen slechts eenmaal worden toegekend.

Het besluit kan worden geraadpleegd op advocatenorde-noordnederland.nl/40033/de-stageperiode.

Pleitoefening

De pleitoefening is een vast onderdeel van de advocaat-stage, waaraan iedere advocaat-stagiair dient deel te nemen. De stagiaire dient voor het succesvol afronden van de stage een voldoende te behalen voor de pleitoefening. De pleitoefeningen worden georganiseerd door de pleitcommissaris. Meestal vindt de pleitoefening plaats in het derde jaar van de stage. De stagiaire ontvangt te zijner tijd een uitnodiging van de pleitcommissaris met informatie over de datum en tijdstip van de oefening en de casus.

Wet- en regelgeving

Voor een overzicht van de relevante wet- en regelgeving wordt verwezen naar: regelgeving.advocatenorde.nl.

Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat je als advocaat-stagiaire behoefte hebt aan een gesprekspartner, anders dan een patroon of mentor van de Orde. In dat geval kun je contact opnemen met Frouke Douma (secretaris). Zij treedt op als vertrouwenspersoon en zal strikte geheimhouding in acht nemen.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen, neem dan gerust contact op met de secretaris van het bestuur van de Jonge Balie Groningen-Assen.